DÂY CONNECTER CÁI-CÁI 2.54

Sắp xếp theo:
Dây cáp 10 sợi - XH2.54 - A2H16 (KA5H2)
Dây cáp 8 sợi - XH2.54 - A2H14 (KA5H2)
Dây cáp 7 sợi - XH2.54 - A2H13 (KA5H2)
Dây cáp 9 sợi - XH2.54 - A2H15 (KA5H2)
Dây cáp 4 sợi - XH2.54 - A2H10 (KA5H2)
Dây cáp 6 sợi - XH2.54 - A2H12 (KA5H2)
Dây cáp 2 sợi - XH2.54 - A2H8 (KA5H2)
Dây cáp 8 sợi - XH2.54 - A2H14 (KA5H2)
Dây cáp 5 sợi - XH2.54 - A2H11 (KA5H2)
Dây cáp 3 sợi - XH2.54 - A2H9 (KA5H2)