CUỘN CẢM CẮM

Sắp xếp theo:
Cuộn cảm 8x10 47uH - X2H15

Cuộn cảm 8x10 47uH - X2H15

Mã: HH003406

1.800 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 22uH - K3H16

CUỘN CẢM 9x12 3A 22uH - K3H16

Mã: HH002855

2.500 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Mã: HH001191

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 220uH -

Cuộn cảm 8x10 220uH -

Mã: HH001190

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 10uH -

Cuộn cảm 8x10 10uH -

Mã: HH001188

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 100uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 100uH - J2H14

Mã: HH001189

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 6x8 330uH - B9H2

Cuộn cảm 6x8 330uH - B9H2

Mã: HH001187

1.000 VNĐ
Cuộn cảm 6x8 220uF - B9H1

Cuộn cảm 6x8 220uF - B9H1

Mã: HH001186

1.000 VNĐ
Cuộn cảm 6x8 100uF - B9H1

Cuộn cảm 6x8 100uF - B9H1

Mã: HH001185

1.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 470uH - B9H15

CUỘN CẢM 9x12 3A 470uH - B9H15

Mã: HH000173

2.500 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 330uH - B10H14

CUỘN CẢM 9x12 3A 330uH - B10H14

Mã: HH000172

2.500 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 47uH - B10H13

CUỘN CẢM 9x12 3A 47uH - B10H13

Mã: HH000169

2.500 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 100uH - B10H13

CUỘN CẢM 9x12 3A 100uH - B10H13

Mã: HH000170

2.500 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 220uH - B9H14

CUỘN CẢM 9x12 3A 220uH - B9H14

Mã: HH000171

2.500 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 33uH - B10H12

CUỘN CẢM 9x12 3A 33uH - B10H12

Mã: HH000168

2.500 VNĐ