CUỘN CẢM SMD

Sắp xếp theo:
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 100uH - B10H17
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 33uH - B10H16
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 330uH - C10H18
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 220uH - B10H17
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 10uH - B10H15
CUỘN CẢM SMD CD74R 0.4A 330uH - B9H18
CUỘN CẢM SMD CD74R 0.4A 100uH - B9H17
CUỘN CẢM SMD CD74R 0.4A 220uH - B9H17
CUỘN CẢM SMD CD74R 0.4A 33uH - B10H16
CUỘN CẢM SMD CD74R 0.4A 10uH - B9H15