ĐIỆN TRỞ SMD

Sắp xếp theo:
Điện trở 0R - 0805 5% - 50 cái - kho a
ĐIỆN TRỞ SMD 3K6 0805 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 360R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 240R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 39R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 27R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 15R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 12R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 8R2 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 5R1 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 4R7 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 3,3R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 2,2R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 1R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 4M7 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 2M 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 680K 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 820K 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 270K 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 2K4 1206 - 50 chiếc
Điện trở 750R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 510R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 360R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 300R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 240R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 4M7 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 3,3M - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 2M - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 240k - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 200R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 120R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 30R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 20R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 5R1 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 20k - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 7k5 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 6k2 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 5k1 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 3k - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 2k4 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 430k - 1206 5%- 50 cái - kho a
Điện trở 390k - 0805 5%- 50 cái - kho A
Điện trở 2R - 1206 5%- 50 cái - Kho A
ĐIỆN TRỞ 6R8 - 0805 5% - 50 cái - KHO A
ĐIỆN TRỞ 5R6 - 0805 5% - 50 cái - KHO A