Họ 74xx - DIP

Sắp xếp theo:
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
IC 74LS90 - F2H3

IC 74LS90 - F2H3

Mã: HH002242

10.000 VNĐ
IC 74HC139 DIP16 - F2H9

IC 74HC139 DIP16 - F2H9

Mã: HH002177

5.000 VNĐ
IC 74HC125 - DIP14 - F2H3

IC 74HC125 - DIP14 - F2H3

Mã: HH001456

8.000 VNĐ
IC CD4017 DIP16 - F1H9

IC CD4017 DIP16 - F1H9

Mã: HH001446

3.000 VNĐ
IC 74LS194 -DIP16 - F2H7

IC 74LS194 -DIP16 - F2H7

Mã: HH001094

15.000 VNĐ
IC 74LS193 DIP16 - F2H6

IC 74LS193 DIP16 - F2H6

Mã: HH000050

17.000 VNĐ
IC 74LS192 DIP16 - F2H6

IC 74LS192 DIP16 - F2H6

Mã: HH000049

16.000 VNĐ
IC 74LS174 DIP16 - F2H5

IC 74LS174 DIP16 - F2H5

Mã: HH000048

8.000 VNĐ
IC 74LS86 DIP14 - F2H3

IC 74LS86 DIP14 - F2H3

Mã: HH000047

5.000 VNĐ
IC 74LS83 DIP16 - F2H2

IC 74LS83 DIP16 - F2H2

Mã: HH000045

10.000 VNĐ
IC 74LS85 DIP16 - F2H2

IC 74LS85 DIP16 - F2H2

Mã: HH000046

8.000 VNĐ
IC 74LS47 DIP16 - F2H1

IC 74LS47 DIP16 - F2H1

Mã: HH000044

11.000 VNĐ
IC 74HC595 DIP16 - F2H9

IC 74HC595 DIP16 - F2H9

Mã: HH000043

3.000 VNĐ
IC 74HC273 DIP20 - F2H8

IC 74HC273 DIP20 - F2H8

Mã: HH000041

6.000 VNĐ
IC 74HC573 DIP20 - F2H8

IC 74HC573 DIP20 - F2H8

Mã: HH000042

5.500 VNĐ
IC 74HC245 DIP20 - F2H7

IC 74HC245 DIP20 - F2H7

Mã: HH000040

4.500 VNĐ
IC 74HC157 DIP16 - F2H4

IC 74HC157 DIP16 - F2H4

Mã: HH000037

6.500 VNĐ
IC 74HC175 DIP16 - F2H6

IC 74HC175 DIP16 - F2H6

Mã: HH000039

8.000 VNĐ
IC 74HC165 DIP16 - F2H5

IC 74HC165 DIP16 - F2H5

Mã: HH000038

4.000 VNĐ
IC 74HC138 DIP16 - F2H4

IC 74HC138 DIP16 - F2H4

Mã: HH000035

4.000 VNĐ
IC 74HC151 DIP16 - F2H4

IC 74HC151 DIP16 - F2H4

Mã: HH000036

10.000 VNĐ
IC 74HC74 DIP14 - F2H2

IC 74HC74 DIP14 - F2H2

Mã: HH000034

6.000 VNĐ
IC 74HC32 DIP14 - F2H1

IC 74HC32 DIP14 - F2H1

Mã: HH000033

4.000 VNĐ
IC 74HC08 DIP14 - F1H15

IC 74HC08 DIP14 - F1H15

Mã: HH000032

4.000 VNĐ
IC 74HC02 DIP14 - F1H14

IC 74HC02 DIP14 - F1H14

Mã: HH000030

4.000 VNĐ
IC 74HC00 DIP14 - F1H14

IC 74HC00 DIP14 - F1H14

Mã: HH000029

4.000 VNĐ