Biến trở công suất lớn tròn + dài

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất RX20-T 10R 100w
Biến trở công suất RX20-T 1K5 100W
Biến trở công suất RX20-T 1R 100w
Biến trở công suất RX20-T 200R/100W
Biến trở công suất RX20-T 50R 200W - Kho
Biến trở công suất tròn BC1 100R 100W - KHO I
Biến trở công suất tròn BC1 50R 50W
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
Biến trở công suất RX20-T 30W 100R -