Cuộn cảm dán 12x12x7mm

Sắp xếp theo:
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 33uH - B10H16
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 330uH - B10H18
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 220uH - B10H17
CUỘN CẢM DÁN 12x12x7mm 3A - 10uH - B10H15