Điện trở công suất 50W

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất tròn 150R 50W
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - J1H18
Biến trở công suất tròn 50R/50W
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 47R- J2H2
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 220R-J2H4
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - J2H2