Header / Terminal 5.08mm

Sắp xếp theo:
Cầu đấu 5 5.08mm EDG5.08-5P CONG - D7H10
Cầu đấu 8 EDG5.08-8P THẲNG - D7H7
Cầu đấu 7 5.08mm EDG5.08-7P THẲNG - D7H6
Cầu đấu 6 EDG5.08-6P THẲNG - D7H6
Cầu đấu 3 EDG5.08-3P THẲNG - D7H4
Cầu đấu 5 5.08mm EDG5.08-5P THẲNG - D7H5
Cầu đấu 4 EDG5.08-4P THẲNG - D7H5
HEADER 10 5.08mm EDG5.08-10P THẲNG - D7H8
Cầu đấu 2 5.08mm EDG5.08-2P THẲNG - D7H4
Cầu đấu 10 EDG5.08-10P CONG - D7H12
Cầu đấu 8 EDG5.08-8P CONG - D7H11
Cầu đấu 4 EDG5.08-4P CONG - D7H9
Cầu đấu 6 5.08mm EDG5.08-6P CONG - D7H10
Cầu đấu 3 5.08mm EDG5.08-3P CONG - D7H9
Cầu đấu 2 5.08mm EDG5.08-2P CONG - D7H8