IC ĐIỀU KHIỂN - ỨNG DỤNG

Sắp xếp theo:
IC ATMEGA 328P DIP28 / ATmega328P - F9H9
IC 4070 DIP 14 - F5H1

IC 4070 DIP 14 - F5H1

Mã: HH002330

4.000 VNĐ
IC CD4069 DIP14 - F1H11

IC CD4069 DIP14 - F1H11

Mã: HH001573

3.500 VNĐ
IC CD4069UB SOIC14 - F7H6

IC CD4069UB SOIC14 - F7H6

Mã: HH001570

3.000 VNĐ
IC MC34063 - SOP8 - F10H4

IC MC34063 - SOP8 - F10H4

Mã: HH001524

4.000 VNĐ
IC NE556 - DIP14 - F3H5

IC NE556 - DIP14 - F3H5

Mã: HH001343

4.000 VNĐ
IC NE555 - SMD SO8 - F8H14

IC NE555 - SMD SO8 - F8H14

Mã: HH000862

2.000 VNĐ
IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

IC tạo xung ICL8038 DIP14 - F3H4

Mã: HH000797

13.000 VNĐ
IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

IC nguồn MC34063 DIP8 - F4H7

Mã: HH000761

6.000 VNĐ
IC NE555 - DIP8 - F3H4

IC NE555 - DIP8 - F3H4

Mã: HH000585

3.000 VNĐ