LM25XX

Sắp xếp theo:
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

9.000 VNĐ
LM2596HVS - 5V - F10H6

LM2596HVS - 5V - F10H6

Mã: HH001735

7.000 VNĐ
LM2596S - 12V - F10H7

LM2596S - 12V - F10H7

Mã: HH001376

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T - 12V - B4H4

IC nguồn LM2596T - 12V - B4H4

Mã: HH001168

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T - ADJ - B4H4

IC nguồn LM2596T - ADJ - B4H4

Mã: HH001169

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T - 5V - B4H3

IC nguồn LM2596T - 5V - B4H3

Mã: HH001167

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576T - ADJ - B4H2

IC nguồn LM2576T - ADJ - B4H2

Mã: HH001165

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576T - 12V - B4H2

IC nguồn LM2576T - 12V - B4H2

Mã: HH001164

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2576T 3.3V 3A -

IC nguồn LM2576T 3.3V 3A -

Mã: HH000933

5.000 VNĐ
IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

Mã: HH000080

7.000 VNĐ
IC nguồn LM2576S-ADJ TO263 - F10H7
IC nguồn LM2576S-12V TO263 - F10H5
IC nguồn LM2576S-5.0 LM2576S-5V TO263 - F10H5