Tụ gốm

Sắp xếp theo:
TỤ GỐM 6.8nF - 682pF - 50 cái - D1H13
TỤ GỐM 68nF - 683pF - 50 cái - D1H14
TỤ GỐM 0.68nF - 681pF - 50 cái - D1H13
TỤ GỐM 15nF - 153pF - 50 cái - D1H7
TỤ GỐM 1.5nF - 152pF - 50 cái - D1H6
TỤ GỐM 0.15nF - 151 - 50 cái - D1H6
TỤ GỐM 68pF - 680 - 50 cái - D1H3
TỤ GỐM 330P 331 - 50 cái - D1H9
TỤ GỐM 470P 471 - 50 cái - D1H11
TỤ GỐM 220P - 221 - 50 cái - D1H7
TỤ GỐM 100nF - 104 - 50 cái - D1H5
TỤ GỐM 47P - 50 cái - D1H3

TỤ GỐM 47P - 50 cái - D1H3

Mã: HH000273

3.500 VNĐ
TỤ GỐM 47nF - 473 - 50 cái - D1H12
TỤ GỐM 22P - 50 cái - D1H2

TỤ GỐM 22P - 50 cái - D1H2

Mã: HH000270

3.500 VNĐ
TỤ GỐM 33nF - 333 - 50 cái - D1H10
TỤ GỐM 22nF - 223 - 50 cái - D1H8
TỤ GỐM 10P - 50 cái - D1H1

TỤ GỐM 10P - 50 cái - D1H1

Mã: HH000268

3.500 VNĐ
TỤ GỐM 10nF - 103 - 50 cái - D1H5
TỤ GỐM 4.7nF - 472 - 50 cái - D1H12
TỤ GỐM 3.3nF - 332 - 50 cái - D1H10
TỤ GỐM 2.2nF - 222 - 50 cái - D1H8
TỤ GỐM 33P - 50 cái - D1H2

TỤ GỐM 33P - 50 cái - D1H2

Mã: HH000262

3.500 VNĐ
TỤ GỐM 1nF - 102 - 50 cái - D1H4